Producenci
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU JKN MEDIC

 

                                                                                                    Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.jknmedic.pl

 2. Właścicielem sklepu jest Joanna Dróżdż, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JNK Joanna Dróżdż, ul. Radomska 138 Makowiec, 26-640 Skaryszew, NIP: 796-206-25-39, e-mail: jknmedic@gmail.com

 3. Kontakt z Właścicielem sklepu możliwy jest tradycyjną pocztą, telefonicznie pod numerem telefonu: 668-025-020, za pośrednictwem poczty elektronicznej: jknmedic@gmail.com oraz poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 4. Przedmiotem działania sklepu internetowego jest sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów higienicznej ochrony osobistej.

 5. Wszelkie treści zawarte na witrynie sklepu internetowego www.jknmedic.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Zdjęcia Produktów widniejące na stronie internetowej Sklepu internetowego przedstawiają rzeczywisty wygląd zamawianego Towaru.

 7. Wszystkie ceny towarów oraz usług podane w Serwisie internetowym Sprzedającego są wyrażone w złotych polskich.

 8. Ceny podane przy Produktach nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt przesyłki doliczany jest dodatkowo, a jego wysokość uzależniona jest od sposobu dostawy oraz ilości zamawianego Towaru. Szczegóły kosztów i sposobu dostawy dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego w odrębnej zakładce.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedawanych Produktów.

 

 

Definicje

 

 1. Sprzedawca, Administrator danych – JNK Joanna Dróżdż, ul. Radomska 138 Makowiec, 26-640 Skaryszew, NIP: 796-206-25-39, e-mail: jknmedic@gmail.com

 2. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna bądź podmiot niebędący osobą fizyczną składający zamówienie w Sklepie internetowym.

 3. Konsument – kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (zawierający umowę sprzedaży), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sklep internetowy – witryna internetowa należąca do Sprzedawcy, dostępna pod domeną www.jknmedic.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

 5. Towar, produkt – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej dane osobowe Kupującego, rodzaj i liczbę zamawianych Towarów, sposób płatności i dostawy zamawianego Towaru.

 7. Rejestracja – utworzenie indywidualnego konta Kupującego dla składania zamówień w Sklepie internetowym.

 

 

Składanie zamówienia

 

 1. Kupujący składa zamówienie w Sklepie internetowym poprzez dokonanie Rejestracji w Sklepie internetowym bądź bez Rejestracji, poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Rejestracja w Sklepie internetowym jest darmowa przez cały czas istnienia konta Kupującego w Sklepie internetowym. Kupujący może w każdym czasie usunąć swoje konto z zasobów Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 2. Zamówienia można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, poprzez wysłanie wiadomości Sprzedawcy z podaniem danych osobowych Kupującego, rodzaju i ilości zamawianego Towaru oraz sposobu dostawy i płatności. Sprzedawca w zwrotnej wiadomości potwierdzi dokonanie zamówienia i przystąpi do jego realizacji (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) bądź wskaże dane do przelewu (w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym).

 3. Kupujący może także dokonać zamówienia telefonicznie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia dokonanego w tej formie nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail przez Sprzedawcę i przystąpi do jego realizacji (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) bądź wskaże dane do przelewu (w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym).

 4. Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

 5. Wybrane przez Kupującego Produkty umieszczane są w „koszyku”. Zamówienie należy kontynuować poprzez przejście do zakładki „koszyk” i wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie wymaganych danych.

 6. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Kupujący dokonuje akceptacji zamówienia poprzez wybór polecenia „Zamawiam”. W podsumowaniu zamówienia wymienione zostaną zamówione Towary, ich ilość oraz całkowity koszt zamówienia obejmujący koszty przesyłki. Kupujący potwierdza dokonanie zamówienia poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wybierając polecenie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 7. Prawidłowe złożenie zamówienia zostaje potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 

 

Formy płatności

 

 1. Kupujący może dokonać płatności za zamówione Produkty za pomocą płatności on-line, przelewem tradycyjnym, za pobraniem (kurierowi) lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu odbioru osobistego ze Sprzedawcą.

 2. W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem bankowym zamówienie będzie realizowane z chwilą zaksięgowania się środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 4. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego

 6. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 7. Brak płatności za zamówienie powoduje odmowę wydania zamówionych Produktów.

 8. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. W takim przypadku Sprzedawca uprzednio podejmie działania w celu potwierdzenia zamówienia.

 9. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub – na życzenie Kupującego faktura VAT.

 10. Od chwili złożenia zamówienia Kupujący nie może anulować i zmienić zamówienia.

 

 

Dostawa przedmiotu zamówienia

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:

 1. przesyłka kurierska,

 2. paczkomat Inpost 24/7

 1. Zamówiony towar dostarczany jest Kupującemu w wybrany przez niego sposób, określony w formularzu zamówienia.

 2. Kupujący winien zweryfikować stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności osoby doręczającej sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan w jakim dotarła. Jeśli to możliwe należy dokonać udokumentowania uszkodzenia poprzez wykonanie fotografii uszkodzeń i dołączenie jej do zgłoszenia. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sprzedawcy.

 3. W przypadku dostawy poprzez paczkomat Inpost 24/7, czynności wskazane w pkt 33 Kupujący winien dokonać osobiście niezwłocznie po odebraniu przesyłki. Zgłoszenia uszkodzenia bądź zniszczenia Kupujący winien niezwłocznie dokonać Sprzedawcy poprzez wiadomość e-mail.

 4. Dokonanie czynności wskazanych w pkt 33 i 34 wpłynie na czas realizacji procedury reklamacyjnej.

 5. Dostawa zamówionych Towarów – niezależnie od jej formy, ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Czas realizacji zamówienia

 

 1. Termin dostawy zamówionych produktów składa się z czasu realizacji zamówienia (uzależniony od dostępności poszczególnych Produktów) i czasu dostawy przez Kuriera lub do paczkomatu Inpost.

 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Kupującego.

 

 

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”.

 2. Kupującym, nie będącymi konsumentami w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 3. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy sprzedaży (zamówionych Produktów) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zwarcia.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 6. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy. Za datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się datę złożenia listu w placówce pocztowej (data stempla pocztowego)

 7. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia do umowy, sposobie i terminie wykonania odstąpienia, jak również o wzorze odstąpienia od umowy.

 

 

Gwarancja i rękojmia za wady

 

 1. Sprzedawca w ramach udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialność za wady sprzedanego Towaru.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupujący zobowiązany jest do przesłania reklamowanego Produktu wraz z dowodem zakupu oraz opisem stwierdzonej wady oraz oczekiwanym sposobem rozpatrzenia reklamacji, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres Sprzedawcy. Koszt wysyłki reklamowanego Produktu ponosi Kupujący. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, koszt odesłania wadliwego towaru zostanie zwrócony Kupującemu.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 4. Kupujący będący konsumentem może także dochodzić od Sprzedawcy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, na zasadach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

 5. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci cenę wadliwego Towaru Kupującemu bądź zaproponuje wymianę na inny Produkt.

 7. Gwarancja i rękojmia za wady fizyczne zostaje wyłączona gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

 8. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot nie będący Konsumentem, wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

 

 

Ochrona danych osobowych Kupujących (RODO) i Polityka Prywatności

 

 1. Podstawę prawną ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego Sprzedawcy stanowią przepisy art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 2. Administratorem danych osobowych jest Joanna Dróżdż prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JKN Joanna Dróżdż.

 3. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia przez Kupującego. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych Kupujących w celu marketingu bezpośredniego.

 4. Kupującemu w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt 47 i 49 zd. 1. Sprzedawca przestanie przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu wskazanym w pkt 49 zd. 1, chyba że Sprzedawca wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów oraz praw i wolności Kupującego, lub dane osobowe Kupującego będą dla Sprzedawcy niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń.

 5. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Kupującego przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówienia i wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub wygaśnięcia roszczeń.

 6. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazywane wyłącznie podmiotom realizującym na zlecenie Sprzedawcy zamówienia i zajmującym się jego obsługą, w szczególności: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

 7. Zgodnie z RODO, Kupującemu przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 4. przenoszenia danych,

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić realizację zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży.

 2. Sprzedawca informuje, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe Kupujących nie są profilowane.

 3. Kupującemu w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 4. Sprzedawca przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera strony internetowej www.jknmedic.pl . Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.jknmedic.pl Zebrane dane (logi) przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane żadnym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do administrowania serwerem. Na podstawie plików .log mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 5. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 6. Na stronie www.jknmedic.pl mogą znajdować się odnośniki do innych stron www. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności prowadzoną przez podmioty prowadzące te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.jknmedic.pl .

 7. Wszelkie zmiany polityki prywatności, zawarte będą w treści niniejszego regulaminu.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 roku.

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Regulamin Sklepu internetowego może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie Sklepu internetowego.

 4. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego www.jknmedic.pl, oraz składanie na niej zamówień jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

………………………………………………….

(imię i nazwisko Konsumenta)

 

………………………………………………….

 

 

………………………………………………….

(adres)

 

………………………………………………….

(tel.)

 

 

…………………………………………………

                                                                   (miejscowość, data)

 

 JKN Joanna Dróżdż

ul. Radomska 138, Makowiec

26-640 Skaryszew

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

( nr zamówienia ………………………)

 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów określonych w zamówieniu

 

nr  ……………………………….., z dnia …………………………………. .

 

 

 

Data odbioru towaru: ……………………………………

 

 

Numer dokumentu sprzedaży (paragon/faktura VAT): ………………………………….

 

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu ceny:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Właściciel rachunku bankowego: ……………………………………………………………………….

 

 

 

                                                                                      ……………………………………………………

(Czytelny podpis Konsumenta)

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl